GDPR / Všeobecné podmienky

1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu aikido.musubi.ba.saa@gmail.com b) telefonicky +421 905 824 434. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori detského letného tábora, seminárov – fyzické a právnické osoby – dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení vyššie uvedených aktivít a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

2. Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu a/alebo môjho dieťaťa pri aktivitách AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA a so zverejnením záznamov na webovej stránke AMDBA https://www.aikidomusubi.sk (prostredníctvom služby Google Photos), ďalej na facebookovej stránke AMDBA a plagátoch AMDBA a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti AMDBA a SAA a to po dobu členstva v AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA a/ alebo členstva v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu aikido.musubi.ba.saa@gmail.com b) telefonicky +421 905 824 434. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 4.) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

3. Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov na zaregistrovanú e-mail adresu. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu aikido.musubi.ba.saa@gmail.com

4. Prehlasujem, že do Aikido Musubi Dojo sa prihlasujem dobrovoľne, poznám stanovy Aikido Musubi Dojo a súhlasím s nimi.

5. Poznám svoj zdravotný stav (zdravotný stav svojho dieťaťa). O zmenách zdravotného stavu budem okamžite informovať svojho učiteľa.

6. Prehlasujem, že poznám pravidlá dojo. Na tréningoch sa budem riadiť výlučne pokynmi učiteľa, budem dodržiavať etiku v dojo aj mimo neho a získané znalosti a zručnosti z bojových umení nezneužijem.

7. Člen má nárok zúčastňovať sa príslušných tréningov podľa veku a technickej vyspelosti, podľa rozvrhu Aikido Musubi Dojo. Aikido Musubi Dojo si vyhradzuje právo na zmeny v rozvrhu.

8. Členstvo v Slovenskej Aikido Asociácii (ďalej SAA) je podmienkou na cvičenie v Aikido Musubi Dojo. Člen je povinný uhradiť členský poplatok SAA najneskôr 1 mesiac od získania členstva v Aikido Musubi Dojo. Toto členstvo oprávňuje zúčastňovať sa skúšok technickej vyspelosti KYU, DAN. http://www.is.aikikai.sk

9. Odoslaním vyplnených údajov beriem na vedomie, že mnou odoslané osobné údaje sú uvádzané správne, úplne a pravdivo. Odoslaním osobných údajov preberám všetku právnu zodpovednosť, ktorá vyplýva z nesprávne uvedených osobných údajov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Bez zbytočného odkladu budem informovať Aikido Musubi Dojo o zmene svojich osobných údajoch.

10. Školné v Aikido Musubi Dojo budem hradiť formou členského poplatku. Členské poplatky je možné platiť kvartálne, polročne alebo ročne (podľa aktuálneho cenníka https://www.aikidomusubi.sk/cennik s predstihom priamym vkladom na účet Aikido Musubi Dojo pomocou „vkladových lístkov“ alebo bezhotovostným bankovým prevodom. Bankové spojenie: VÚB a.s., č. účtu: SK88 0200 0000 0029 1624 5357. Prvé 2 tréningy sú zadarmo na skúšku. Ďalšieho cvičenia je možné zúčastniť sa len v prípade uhradeného členského poplatku.

11. Súhlasím s uhradením členského poplatku aj v prípade dlhodobejšej neprítomnosti. Ak člen nastúpi do Aikido Musubi Dojo v polovici mesiaca, je povinný uhradiť plnú výšku členského poplatku za príslušný mesiac. To sa týka aj už registrovaných členov, ktorí sa nezúčastnia mesačného cvičenia v plnej dĺžke trvania.